A Catalunya, es disposa de dades obtingudes a partir dels estudis sobre avaluació de l’estat nutricional i dels hàbits alimentaris de la població catalana. S’ha pogut observar que els hàbits alimentaris es tradueixen en un consum força favorable, propi dels països mediterranis, que cal conservar i, en alguns casos, recuperar, especialment entre els col∙lectius de població més joves.
Altres estudis efectuats a l’Estat espanyol presenten una marcada coincidència amb les dades obtingudes en els estudis de Catalunya. Segons els estudis nutricionals, en l’evolució del patró alimentari dels catalans s’observen les tendències següents:
Els experts de l’àmbit de l’alimentació i de la nutrició consideren que, per tal de poder mantenir i promoure el perfil alimentari de la Mediterrània, hem de ser capaços d’adaptar l’AM als canvis sociològics i culturals que s’han produït en les darreres dècades, així com als que es vagin produint.