Paral∙lelament, aquests mateixos estudis, posen de manifest que cada vegada és més freqüent fer els àpats fora de casa, tal com s’evidencia en la taula següent:
Freqüència amb què es dina o sopa en bars, cafeteries de la feina, restaurants o establiments de menjar ràpid.

Freqüència Núm. de persones Percentatge (%)

Mai o menys d´una vegada al mes

748 36,3

Més d´una vegada al mes i menys d´una vegada a la setmana

564 27,4

Entre una i tres vegades o més a la semana

750 36,4
Total 2062 100
 

Font: Enquesta Nutricional de Catalunya, Generalitat de Catalunya 2002-2003